Festival Performa \ Platforma 2014

VideoPerforma

mednarodna razstava

Na sporedu:

Off Ground / V zraku <em>Foto: Melle van Essen</em>

Off Ground / V zraku Foto: Melle van Essen

The Humping Pact: Frankfurt Mission / Kavsalni pakt: Misija Frankfurt <em>Foto: Diego Agullió & Dmitry Paranyushkin</em>

The Humping Pact: Frankfurt Mission / Kavsalni pakt: Misija Frankfurt Foto: Diego Agullió & Dmitry Paranyushkin